fbpx

Regulamin serwisu

Udostępnij:

Regulamin Serwisu "Projekt Gwiazda"

Definicje

Regulamin – niniejszy dokument, określający zasady korzystania z Serwisu dostępnego pod adresem https://projektgwiazda.pl/

Serwis – zbiór funkcjonalności i treści dostępnych pod adresem https://projektgwiazda.pl/

Organizator – podmiot zarządzający Serwisem

Użytkownik – każda osoba odwiedzająca lub korzystająca z Serwisu celem zapoznania się
z jego treścią lub wzięcia udziału w Projekcie

Konto Użytkownika – Panel widoczny jedynie dla osoby zarejestrowanej, po zalogowaniu. Umożliwia korzystanie z części funkcjonalności Serwisu, które nie są dostępne dla osób niezalogowanych.

Gwiazda: Uczestnik Projektu Gwiazda, dalej jako „Uczestnik”, osoba posiadająca Konto Użytkownika, która umieszcza filmy w Serwisie, zgodnie z Regulaminem

Widz: osoba posiadająca Konto Użytkownika, która po zalogowaniu ogląda, ocenia
i komentuje treści udostępnione przez Uczestników - Gwiazdy.

Treść – materiał każdego rodzaju umieszczany przez Użytkownika w zasobach serwisu, film, zdjęcie, komentarz, tekst.

Postanowienia Ogólne

1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik ma możliwość:

- przeglądania zawartości Serwisu

- założenia i prowadzenia Konta Użytkownika, a następnie dodawania filmów jako Gwiazda lub dodawania ocen, komentarzy i przeglądania treści jako Widz

- korzystania z formularza kontaktowego.

2. Przeglądanie Serwisu oraz korzystanie z jego funkcjonalności jest bezpłatne.

3. Każdy Użytkownik, który chce skorzystać z Serwisu, przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią Regulaminu i akceptacji jego postanowień.

4. Organizator zastrzega możliwość czasowego wyłączenia części lub całości funkcjonalności Serwisu ze względu na prace techniczne, lub konieczność usunięcia awarii. Użytkownicy zostaną poinformowani z wyprzedzeniem o planowanych przerwach w działaniu Serwisu.

5. Organizator w przypadku wykrycia działania na szkodę Serwisu, łamania przepisów prawa, łamania postanowień Regulaminu, może w każdej chwili ograniczyć, zablokować lub usunąć Użytkownikowi dostęp do usług. Organizator informuje o zablokowaniu bądź ograniczeniu dostępu do usług Użytkownika posiadającego Konto w Serwisie za pośrednictwem wiadomości e-mail. Więcej informacji w sekcji „Działania niedozwolone”.

6. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte zostały w Polityce prywatności.

7. Użytkownik ma możliwość pobrania Regulaminu w formie PDF, poprzez kliknięcie w link na stronie www.

8. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej działań Serwisu. Może to zrobić poprzez zakładkę kontakt na stronie www, przesłanie e-mail na adres kontaktowy Organizatora lub korespondencyjnie poprzez wysłanie listu na adres siedziby Organizatora.
W reklamacji powinien znaleźć się zwięzły opis przyczyn jej składania oraz proponowane rozwiązanie problemu. Organizator odpowie na reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, tą samą drogą, którą reklamacja została przesłana do Organizatora, chyba że reklamujący wyrazi inną wolę.

9. Użytkownik ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów. Konsument (osoba dokonująca czynności prawnej niezwiązanej z działalnością gospodarczą lub zawodową) w celu polubownego rozwiązania sporu może np. złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. Zawartość Serwisu, Treści umieszczone w Serwisie, jak również w mediach społecznościowych Organizatora, są objęte prawami własności intelektualnej. Korzystanie
z tych treści w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującym prawem jest zabronione. W szczególności Organizator nie wyraża zgody na kopiowanie tych treści i wykorzystywanie ich we własnej działalności gospodarczej.

11. Do skorzystania z Serwisu bez przeszkód konieczne jest:

a)    stabilne połączenie z siecią Internet;

b)    aktualna przeglądarka internetowa

c)    system operacyjny: Windows: 7 lub nowszy , Mac OS X ,Vista albo Linux

d)    włączenie obsługi technologii Java Script oraz plików cookies

e)    urządzenie odtwarzające obraz i dźwięk

f)     aktywny adres e-mail – w przypadku Użytkownika chcącego zarejestrować się w Serwisie lub skontaktować się z Organizatorem w sposób elektroniczny

12. Korzystanie z Serwisu jest możliwe bezpośrednio po otworzeniu w przeglądarce strony www oraz dokonaniu wyboru odnośnie plików cookies.

13. Korzystanie z Serwisu jest możliwe dla Użytkowników posiadających Konto w Serwisie, jak również bez rejestracji. Użytkownik bez wcześniejszej rejestracji i bez zalogowania ma możliwość przeglądania treści udostępnionych w Serwisie, co do których nie zastrzeżono dostępu tylko dla zalogowanych Użytkowników, jak również skontaktowania się
z Organizatorem poprzez zakładkę kontakt.

14. Użytkownicy po wejściu na stronę www zgadzają się na przestrzeganie zasad etyki
i dobrych obyczajów.

Rejestracja w Serwisie

1. Rejestracja w Serwisie jako Widz jest możliwa dla osób, które ukończyły 16 lat.

2. Rejestracja w Serwisie jako Uczestnik - Gwiazda jest możliwa dla osób pomiędzy 18, a 40 rokiem życia, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Chcąc zarejestrować się w Serwisie, Użytkownik powinien kliknąć w prawym górnym rogu strony głównej w przycisk „Rejestracja” wypełnić formularz co najmniej w miejscach oznaczonych gwiazdką, a następnie potwierdzić swój wiek i wybrać, czy chciałby zarejestrować się jako Gwiazda, czy też jako Widz.

4. Na adres e-mail podany w formularzu zostanie przesłana prośba o aktywację Konta. Po kliknięciu w link przesłany na e-mail Konto zostanie utworzone. Link aktywacyjny będzie działać przez 3 dni od momentu wysłania.

5. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym własnych, prawdziwych danych oraz poinformowania Organizatora o potrzebie ich zmiany.

6. Jedna osoba może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie.

7. Użytkownik ma obowiązek przechowywania danych logowania do Konta w tajemnicy i nie ujawniania hasła do Konta innym osobom.

8. Użytkownik, który zarejestrował się w charakterze Widza, po potwierdzeniu adresu e-mail uzyskuje dostęp do Treści w Serwisie.

9. Użytkownik, który zarejestrował się w charakterze Gwiazdy, powinien wypełnić i wysłać ankietę, by móc dodać filmy rekrutacyjne.

10. Uczestnik - Gwiazda po wypełnieniu i wysłaniu ankiety automatycznie zostaje przekierowany do Konta oraz do podstrony, która umożliwia dodawanie filmów.

11. Do wzięcia udziału w Projekcie Gwiazda konieczne jest dodanie czterech filmów wideo podczas których Uczestnik zaprezentuje swoje umiejętności artystyczne: dwóch filmów przedstawiających obraz  w pionie i dwóch filmów przedstawiających obraz w poziomie.

12. Maksymalny rozmiar jednego pliku to 300 MB. W przypadku większych plików, Organizator zaleca korzystanie z konwertera rozmiaru plików.

13. Po załadowaniu każdego filmu należy kliknąć przycisk „Zapisz film”. Po zapisaniu wszystkich filmów, jakie Uczestnik chce przesłać, konieczne jest odświeżenie strony www Serwisu.

14. Filmy rekrutacyjne będą dostępne wyłącznie dla Organizatora.

15. Po przesłaniu filmów rekrutacyjnych i akceptacji ich przez Organizatora, Uczestnik - Gwiazda może korzystać z pełnej funkcjonalności Konta. O akceptacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres e-mail nie później niż w ciągu 7 dni od dnia przesłania materiału. Akceptacja filmów rekrutacyjnych służy wyłącznie do utworzenia pełnego Konta Użytkownika i nie wiąże się z żadnymi innymi profitami.

16. Uczestnik, który posiada pełny dostęp do Konta, po akceptacji Organizatora, może publikować filmy.

Publikowanie filmów

1. Filmy przesyłane za pośrednictwem Serwisu zostaną zapisane na serwerze Organizatora.

2. Uczestnik może dodać do serwisu maksymalnie 10 materiałów wideo ze swoimi występami, z możliwością oznaczenia jako publiczne, dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników lub prywatne.

3. Filmy powinny przedstawiać umiejętności artystyczne Uczestnika, związane z tematyką Projektu Gwiazda.

4. Organizator posiada wgląd do wszystkich filmów dodanych do Serwisu.

5. Uczestnik w każdym momencie może zmienić ustawienia prywatności dodanego filmu.

6. Uczestnicy mogą przesyłać materiały w formacie video (.mp4, .mov, .avi, .mpeg) oraz audio (.mp3, .wav), lub jako link do YouTube. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie portalu Youtube. Przed skorzystaniem z tego portalu Użytkownik powinien zapoznać się z regulaminem i polityką prywatności.

Korzystanie z Serwisu w charakterze Widza

1. Użytkownik, posiadający konto jako Widz ma możliwość oglądania, oceniania i komentowania filmów dodanych przez Uczestników - Gwiazdy.

2. Filmy znajdują się w zakładce „Wirtualna scena”. Po kliknięciu w nazwę konkretnego Użytkownika – Gwiazdy istnieje możliwość sprawdzenia wszystkich filmów, które dodał ten Użytkownik, w kolejności od najnowszego.

3. Filmy w zakładce Wirtualna scena wyświetlane są w zależności od preferencji Użytkownika, od najnowszych, od najstarszych, lub od posiadających najwięcej komentarzy.

4. Organizator nagradza najaktywniejszych Uczestników - Gwiazdy w danym dniu, poprzez umieszczenie ich imion po lewej stronie w zakładce Wirtualna scena. Każde imię jest jednocześnie linkiem do profilu Uczestnika - Gwiazdy.

5. Każdy Widz może jeden raz skomentować i jeden raz ocenić film.

Działania niedozwolone

1. Niedozwolone jest dodawanie Treści zawierającej:

 1. wulgaryzmy 
 2. treści erotyczne, obsceniczne lub pornografię
 3. treści szerzące dezinformację w istotnych obszarach życia publicznego
 4. treści niezgodne z prawem (np. nawołujące do nienawiści na tle rasistowskim, religijnym, politycznym, narodowościowym, nakłaniające do popełnienia przestępstwa, naruszające przepisy o ochronie danych osobowych lub o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu)
 5. reklamę produktu lub usługi, promowanie marki
 6. agitację o charakterze politycznym
 7. odesłanie do innego portalu, serwisu lub strony www (z wyjątkiem dodania linku do własnego filmu znajdującego się na portalu Youtube, w ramach profilu Gwiazdy)
 8. obraźliwe informacje o innej osobie lub grupie osób, w szczególności posiadające cechy nękania, przemocy, dyskryminacji, naruszające prywatność lub dobra osobiste
 9. mogące obiektywnie wpłynąć w sposób niepożądany na odbiorcę, w tym
  w szczególności osoby niepełnoletnie
 10. niezwiązane z Serwisem, odbiegające od tematyki Projektu Gwiazda

2. Zabronione jest podszywanie się pod inną osobę, podmiot, grupę osób, korzystanie
z cudzego wizerunku, głosu lub jakichkolwiek innych danych, umieszczanie wizerunku lub danych innej osoby w Serwisie.

3. Zabronione jest destabilizowanie działań Serwisu, w jakikolwiek sposób, w tym poprzez używanie oprogramowania np. botów.

4. Zabronione jest publikowanie Treści naruszające prawa własności intelektualnej, np. korzystanie z cudzych utworów, nagrań, znaków towarowych.

5. Wszystkie Treści podlegają moderacji. Materiały niezgodne z niniejszym Regulaminem będą usuwane.

6. Organizator weryfikuje treści w sposób:

 1. Automatyczny - poprzez uruchomienie wtyczki wyszukującej i blokującej niedozwolone treści
 2. Prewencyjny -  poprzez przeglądanie Serwisu przez osoby do tego wyznaczone
 3. Reakcyjny -  poprzez działania podejmowane na skutek zgłoszeń zewnętrznych

7. W przypadku odnotowania że treść została umieszczona w Serwisie z naruszeniem prawa, np. film nie zawiera wizerunku osoby, która dodała materiał, narusza dobra osobiste, narusza prawa własności intelektualnej lub w inny sposób jest niezgodny z Regulaminem, Organizator zablokuje Treść, której dotyczy zgłoszenie. Do czasu podjęcia ostatecznej decyzji
i weryfikacji Organizator umożliwi Użytkownikowi, który dodał sporny materiał, wypowiedzenie się w sprawie. O fakcie zablokowania Treści Użytkownik zostanie powiadomiony poprzez e-mail. Czas na przesłanie odpowiedzi to 7 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail.

8. W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu, Treść może zostać usunięta niezwłocznie, bez przeprowadzenia konsultacji z Użytkownikiem, który dodał Treść. O fakcie usunięcia Treści Użytkownik zostanie powiadomiony poprzez e-mail.

9. Organizator w przypadku naruszenia Regulaminu zastrzega możliwość zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika.

10. Organizator może zablokować Konto Użytkownika czasowo, na okres do 30 dni, lub trwale, w zależności od wagi naruszenia.

11. Konto Użytkownika zostanie usunięte, jeżeli:

- Użytkownik naruszył Regulamin więcej niż 1 raz,

- Użytkownik pomimo wcześniejszego zablokowania Konta, ponownie naruszył Regulamin

- doszło do kradzieży tożsamości

- Użytkownik nie osiągnął wymaganego wieku do korzystania z Serwisu.

12. Użytkownik ma możliwość odwołania się o decyzji o zablokowaniu lub usunięciu Treści oraz o zablokowaniu lub usunięciu Konta poprzez kontakt z Organizatorem na adres e-mail,
w ciągu 7 dni od dnia otrzymania decyzji.

13. Każda osoba korzystająca z Serwisu, niezależnie od tego, czy posiada Konto Użytkownika, może zgłaszać Organizatorowi Treści niezgodne z Regulaminem lub obowiązującym prawem, w tym prawem Unii Europejskiej. W tym celu należy przesłać wiadomość na adres e-mail koordynator@projektgwiazda.pl z oznaczeniem treści, danymi zgłaszającego, wskazaniem
w jaki sposób zdaniem zgłaszającego Treść narusza standardy. Organizator potwierdza niezwłocznie otrzymanie zgłoszenia. Decyzję dotyczącą zgłoszenia zgłaszający otrzyma nie później niż w ciągu 30 dni od dnia potwierdzenia otrzymania zgłoszenia przez Organizatora. Jeśli decyzja nie będzie satysfakcjonująca dla zgłaszającego, może odwołać się od decyzji przesyłając ponownie e-mail na ten sam adres, z zaznaczeniem, od jakiej decyzji się odwołuje (podaniem daty i numeru decyzji) i z jakiej przyczyny. Odpowiedź na odwołanie zostanie przesłana niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od otrzymania wiadomości przez Organizatora.

14.  Organizator umożliwia wszczęcie procedury wyjaśniającej w przedmiocie naruszenia praw własności intelektualnej. W tym celu podmiot, który chce zgłosić naruszenie, powinien skorzystać z procedury zgłoszeniowej opisanej w pkt. 13 powyżej.

15. Organizator w toku postępowania wyjaśniającego może zwrócić się do zgłaszającego lub do Użytkownika o udowodnienie przysługujących uprawnień.

16. W przypadku, gdy Organizator odnotuje działanie wiążące się z popełnieniem przestępstwa, lub z potencjalnym popełnieniem przestępstwa, niezwłocznie zgłasza ten fakt właściwym organom.

Prawa własności intelektualnej – obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik może umieszczać w Serwisie jedynie Treści, które nie naruszają praw własności intelektualnej innych podmiotów.

2. Uczestnik – Gwiazda dodając film deklaruje i oświadcza, że posiada uprawnienia
w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych do filmu jako całości,
w tym do utworu, który wykonuje.

3. Użytkownik udostępniający Treści w Serwisie ponosi pełną odpowiedzialność za skutki naruszenia praw własności intelektualnej i zwalnia w tym zakresie z odpowiedzialności Organizatora.

4. Organizator nie zezwala na pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, powielanie, nagrywanie, wtórne wykorzystanie, jakichkolwiek Treści znajdujących się w Serwisie.

Udzielenie Licencji

 1. Użytkownik w momencie wprowadzenia Treści do Serwisu udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na ich wykorzystanie w całości lub w części.
 2. Licencja jest udzielona w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo, na następujących polach eksploatacji:
 3. utrwalanie dowolną techniką i w dowolnej formie
 4. zwielokrotnianie dowolną techniką i w dowolnej formie
 5. wprowadzanie do pamięci komputera
 6. umieszczanie w bazie danych
 7. wprowadzanie na zewnętrzne serwery, do portali internetowych, umieszczanie na stronach www, w mediach społecznościowych, w tym również publiczne udostępnianie za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych, w kraju i za granicą
 8. publiczne udostępnianie, w taki sposób, by każdy mógł mieć dostęp w miejscu
  i czasie przez siebie wybranym
 9. wprowadzanie do obrotu, w tym również w formie utrwalonej na nośnikach  
 10.  publiczne wykonanie, wyświetlanie
 11. rozpowszechnianie
 12. Licencja obejmuje prawo do udzielania sublicencji.
 13. Licencja obejmuje prawo do wykonywania praw zależnych: dokonywania opracowań, zmian, tłumaczeń, przeróbek, łączenia z innymi treściami i utworami, skracania.
 14. Użytkownik przenosi na Organizatora prawo do wykonywania w jego imieniu praw osobistych, w tym decydowania o tym, czy będzie z tych praw korzystał i w jaki sposób.
 15. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora Treści, w tym własnego wizerunku, w celach komercyjnych, promocji Projektu Gwiazda, działań marketingowych Organizatora, i nie będzie w związku z tym kierował do Organizatora jakichkolwiek roszczeń.
 16. Użytkownikowi nie przysługują w związku z udziałem w Projekcie Gwiazda, zarejestrowaniem Konta w Serwisie, umieszczeniem filmu, korzystaniem
  z Treści przez Organizatora prawa do wynagrodzenia.
 17. Licencja nie wygasa po usunięciu Konta w Serwisie.
 18. Zgoda na wykorzystanie i udostępnianie wizerunku pozostaje skuteczna, niezależnie od posiadania Konta w Serwisie, oraz niezależnie od tego, czy Użytkownik korzysta z usług Serwisu, czy też nie.
 19. Użytkownik zobowiązuje się do niecofania zgody na wykorzystanie
  i udostępnienie wizerunku.

Działania Organizatora poza Serwisem

1. Organizator zaprosi wybranych przez siebie Uczestników – Gwiazdy do wzięcia udziału
w przesłuchaniach w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Osoby zaproszone do wzięcia udziału w przesłuchaniach będą mieć możliwość zaprezentowania jednego utworu przed Jury.

3. Z osób, które zaprezentują się podczas przesłuchania, Jury wybierze co najmniej jednego kandydata, który otrzyma propozycję współpracy jako Gwiazda. Rozpoczęcie współpracy będzie wiązało się z uzgodnieniem warunków oraz podpisaniem umowy o współpracy.

4. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu do miejsca przesłuchania, noclegu oraz wyżywienia.

5. Osoba, która nie mogła przyjechać na przesłuchanie w planowanym terminie, ma możliwość zaprezentowania się podczas kolejnego terminu przesłuchania, jeśli zgłosi taką gotowość poprzez e-mail. Organizator nie gwarantuje jednak, że kolejne przesłuchania odbędą się oraz w jakim terminie można się spodziewać wydarzenia.

6. Wybór Uczestników na każdym etapie postępowania jest subiektywnym wyborem Organizatora i upoważnionych przez niego osób.

Usunięcie Konta

1. Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość usunięcia Konta w każdym momencie. W tym celu powinien kliknąć w przycisk po lewej stronie ekranu. Użytkownik zostanie zapytany, czy na pewno chce usunąć Konto. Jeśli decyzja zostanie potwierdzona, Użytkownik zostanie wylogowany z Konta. Konto zostanie nieodwracalnie usunięte w ciągu maksymalnie 3 dni od momentu otrzymania zgłoszenia.

2. Konto może zostać usunięte również na skutek przesłania e-maila do Organizatora, przy czym Organizator przed usunięciem Konta ma prawo do weryfikacji tożsamości osoby, która kontaktuje się w tym celu poprzez e-mail. Konto zostanie nieodwracalnie usunięte w ciągu maksymalnie 3 dni od momentu pozytywnej weryfikacji nadawcy wiadomości.

Zmiany w Regulaminie

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 2. Zmiany zostaną przekazane zarejestrowanym Użytkownikom drogą e-mail z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
 3. Użytkownicy, którzy nie są zarejestrowani, zostaną poinformowani o zmianach poprzez umieszczenie Regulaminu z wprowadzonymi zmianami na stronie www, oraz powiadomienie o tym, że zmiany zostaną dokonane w specjalnym komunikacie.

Kontakt

1. Wszelkie pytania i zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: biuro@projektgwiazda.pl.

2. Punktem kontaktowym dotyczącym działalności Serwisu jako platformy internetowej, dla Użytkowników oraz organów Unii Europejskiej jest adres e-mail: koordynator@projektgwiazda.pl

Odstąpienie od umowy

Niniejszy Regulamin stanowi treść umowy zawieranej między Organizatorem a Użytkownikiem. Umowa, w zależności od rodzaju usług, z których Użytkownik będzie korzystać, zostaje zawarta wraz z pierwszym odwiedzeniem Serwisu, lub z momentem rejestracji Konta w Serwisie (aktywacji linka). Użytkownik będący konsumentem, posiada prawo do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni od momentu jej zawarcia, bez podania przyczyny, chyba że zrzeknie się tego prawa, zaznaczając odpowiedni checkbox przy rejestracji. Aby odstąpić od umowy, wystarczy skontaktować się z Organizatorem na jeden z podanych adresów na początku Regulaminu oraz przesłać oświadczenie
o odstąpieniu od umowy.

Postanowienia Ogólne

 • Nazwa serwisu: Projekt Gwiazda
 • Właściciel serwisu: Michał Jeleń, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Moto Music Studio Michał Jeleń, z siedzibą ul. Ślęzan 42B, 41-608 Świętochłowice, Polska, numer NIP: 6271992198, dalej również jako Organizator
 • Adres e–mail biuro@projektgwiazda.pl.
 • Numer telefonu +48 793 202 183

Postanowienia Końcowe

 1. Regulamin podlega prawu polskiemu.
 2. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Regulamin serwisu Projekt Gwiazda - plik PDF

Projekt Gwiazda - Wszystkie prawa zastrzeżone 2023
TRWA PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ DO PROJEKTU GWIAZDA. KLIKNIJ I ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ TERAZ.