fbpx

Polityka prywatności

Udostępnij:

Polityka Prywatności „Projektu Gwiazda”

I. DEFINICJE

1.  Administrator Danych Osobowych   Podmiot decydujący o celach, środkach i sposobach przetwarzania danych osobowych.

2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość. W zależności od kontekstu przetwarzania, jako dane osobowe mogą zostać uznane informacje, które samodzielnie, nie pozwalają na identyfikację osoby, jednak w zestawieniu z innymi danymi, można je przypisać do konkretnej osoby, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz niektóre informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Serwis – zbiór funkcjonalności i treści dostępnych pod adresem https://projektgwiazda.pl/

5. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności Serwisu.

II. Postanowienia ogólne.

1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Aplikacji i Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

2. Administrator oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych stosownie do przepisów, o których mowa w art. 24 – 36 RODO.

3. Podanie danych jest dobrowolne, a w przypadku rejestracji Konta w Serwisie podanie danych oznaczonych w formularzu rejestracyjnym gwiazdką jest konieczne do realizacji usługi. Użytkownik ma obowiązek podać prawdziwe dane, a w razie potrzeby je zaktualizować.

III. Przetwarzanie danych osobowych.

1. Administrator gromadzi następujące dane osobowe:

- założenie i prowadzenie spersonalizowanego profilu Użytkownika – „Konta”: imię i nazwisko, adres e-mail, miejscowość, wizerunek;

- dodatkowo przy rejestracji jako Gwiazda Administrator przeprowadza ankietę, gromadząc większą ilość danych, a podanie tych danych jest obowiązkowe: numer telefonu, wiek, pseudonim, szczególne umiejętności (posiadanie prawa jazdy kat. B).

W przypadku Użytkownika zarejestrowanego jako Gwiazda oraz publikacji nagrań, Administrator będzie przetwarzać, przechowywać i udostępniać takie dane osobowe jak: wizerunek, głos,  inne informacje o Użytkowniku wynikające z treści nagrania.

Przypominamy, że wyrażając zgodę na uczestnictwo w Projekcie Gwiazda jako Gwiazda, wyrażasz zgodę na udostępnianie swoich danych osobowych. Wyrażenie zgody na treść Regulaminu oznacza, że podstawą do przetwarzania danych przez Administratora będzie umowa, co – zgodnie z zapisami Regulaminu, czyli warunkami tej Umowy - oznacza brak możliwości cofnięcia decyzji. Dane osobowe znajdujące się na nagraniach mogą zostać udostępnione do nieograniczonego grona odbiorców, w tym do serwisów zarządzanych przez inne podmioty.

Projekt Gwiazda jest Serwisem, w którym niektóre treści są publiczne. Oznacza to, że jeśli Użytkownik skomentuje nagranie, umieszczona treść, nazwa Użytkownika oraz wizerunek, może być widoczna dla szerokiego grona osób.

2.Administrator, obsługując Serwis, może przetwarzać dodatkowe informacje, które nie stanowią danych osobowych.Takieinformacje nazywane są „logami systemowymi”. Takie działania wykonywane są w celu poprawy funkcjonowania Serwisu, zapewnienia bezpieczeństwa Użytkowników oraz danych zapisanych na serwerach. Mowa tu o danych takich jak: adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik, przeglądane strony, rodzaj przeglądarki i systemu operacyjnego oraz inne dane dotyczące urządzeń, z których Użytkownik korzysta.  , o których mowa nie stanowią danych osobowych jeśli są przetwarzane w oderwaniu od innych informacji o Użytkowniku i w taki sposób z nich korzystamy  w powyżej wskazanych celach.

Podczas działań podejmowanych przez Użytkownika Administrator ma możliwość wglądu do adresu IP, co oznacza w przypadku Użytkownika posiadającego Konto w Serwisie (zarówno jako Widz, jak i Gwiazda), że istnieje możliwość przypisania tego adresu do konkretnej osoby i stanowi on dane osobowe. Jest to konieczne m.in. w celu zapewnienia stałego monitoringu treści
w Serwisie, tak aby nie doszło do naruszenia Regulaminu, w tym przepisów prawa i dóbr osobistych Użytkowników.

IV Pliki cookies oraz automatyczne przetwarzanie danych.

1. Administrator może gromadzić w ramach Serwisu dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies.

2.Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony
w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

4. Każdy Użytkownik, przy pierwszym odwiedzeniu Serwisu, z jednego urządzenia, zostanie zapytany czy wyraża zgodę na korzystanie z plików cookies oraz z jakich plików cookies chce korzystać. Przeglądarka internetowa na urządzeniu, na którym wyrażono zgodę przechowa preferencje Użytkownika i za drugim razem, wchodząc do Serwisu, Użytkownik nie otrzyma już zapytania. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególnościw taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne sąw ustawieniach (przeglądarki internetowej).

V. Cele przetwarzania danych osobowych.

1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

- założenia i prowadzenia Konta Użytkownika, umożliwienia korzystania z funkcjonalności  Serwisu, według wyboru Użytkownika – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu prawidłowej realizacji umowy

- świadczenia usługi identyfikacji wizualnej Użytkownika poprzez umożliwienie umieszczenia zdjęcia profilowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) – na podstawie udzielonej zgody,
w związku z realizacją umowy

- ustalenia, dochodzenia, egzekwowania roszczeń i obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) w związku z uzasadnionym interesem Administratora

- monitorowania zachowań Użytkowników w Serwisie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO – na podstawie przepisów prawa, które obligują do tego, oraz w związku z uzasadnionym interesem Administratora jakim jest utrzymanie bezpieczeństwa i prawidłowego działania Serwisu

- kontaktu z Użytkownikami, rozpoznawania reklamacji, próśb,– na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  b), f) RODO – w celu prawidłowej realizacji umowy oraz w związku z uzasadnionym interesem Administratora jakim jest zapewnienie prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania Serwisu, bez uszczerbku dla jakiegokolwiek Użytkownika odwiedzającego Serwis.

VI. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane.

  1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy (czyli przez okres, w jakim Użytkownik posiada Konto Użytkownika, korzysta z Serwisu.
  2. Dane osobowe w postaci nagrań umieszczonych w Serwisie, wraz z danymi osób widocznych na nagraniach, będą przetwarzane przez Administratora przez czas trwania Projektu Gwiazda, po zakończeniu Projektu Gwiazda, do czasu podjęcia przez Administratora o ich usunięciu.
  3. Dane osobowe Użytkowników, którzy nie umieszczają nagrań w Serwisie, zostaną usunięte po upływie okresu niezbędnego do:

a) obsługi Klientów (np. obsługi reklamacji),

b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń,

c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora

d) w przypadku żądania usunięcia profilu Użytkownika, profil ten zostanie usunięty niezwłocznie. Użytkownik samodzielnie usuwa Konto klikając przycisk po lewej stronie Serwisu, po zalogowaniu się. Konto może zostać także usunięte po przesłaniu przez Użytkownika prośby do Administratora.

Administrator, jeśli będzie posiadał podstawę prawną, może jednak zarchiwizować w swoich zasobach dane Użytkownika, na przykład w celu dochodzenia roszczeń związanych
z naruszeniem Regulaminu.

f) dane uzyskane na podstawie zgody Użytkownika, czyli zdjęcie profilowe, zostaną usunięte niezwłocznie po wysłaniu takiego żądania przez Użytkownika, a jeśli takie żądanie nie wpłynie, wraz z usunięciem profilu Użytkownika.

VII. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.

1. Użytkownik ma prawo do:

1) dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,

2) sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,

3) żądania od Administratora usunięcia danych, przy czym żądanie może zostać zrealizowane wyłącznie gdy brak jest podstaw przetwarzania tych danych po stronie Administratora

4) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych, przy czym żądanie może zostać zrealizowane wyłącznie gdy brak jest podstaw przetwarzania tych danych po stronie Administratora

5) do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;

6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;

7) wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,  właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
Na terenie RP organem nadzorczym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)

9) do uzyskania interwencji ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Jeśli chcesz skorzystać z wyżej wymienionych uprawnień, skontaktuj się z Administratorem używając danych kontaktowych wskazanych na początku Polityki prywatności.

VIII. Odbiorcy danych oraz Przekazywanie danych do Państw Trzecich.

Działalność Administratora wiąże się z promowaniem Projektu Gwiazda w social mediach.
W związku z tym odbiorcami danych osobowych Użytkowników zawartych na nagraniach, oraz danych widocznych dla każdego Użytkownika odwiedzającego Serwis (dane publiczne) zostaną portale społecznościowe takie jak Facebook, Instagram, TikTok, Youtube. Każdy
z tych serwisów posiada własną politykę prywatności oraz regulamin. Wymienione serwisy mają charakter międzynarodowy. Nie możemy wykluczyć, że nagranie Użytkownika trafi do państwa trzeciego, poza UE, w zależności od miejsca, w którym będzie znajdować się odbiorca treści.

Dla osób biorących udział w Projekcie Gwiazda jako Użytkownik – Gwiazda, odbiorcami danych osobowych będą partnerzy Administratora, widoczni w zakładce „Partnerzy”.

Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwe organy wymiaru sprawiedliwości.

Odbiorcami danych są: wsparcie techniczne Administratora, kancelaria prawna.

Na życzenie osoby, której dane dotyczą Administrator wskaże podmioty, którym przekazane zostały dane osobowe w związku z wykonaniem umowy.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Serwis zawiera linki do stron www innych Administratorów. Klikając w link, znajdziesz się na stronie www zarządzanej przez inny podmiot, posiadający odrębną politykę prywatności.

IX. Podejmowanie zautomatyzowanych decyzji.

Administrator ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa w Serwisie, w tym poprzez monitorowanie umieszczanych przez Użytkowników treści. W tym celu korzysta z oprogramowania automatycznie monitorującego publikacje w Serwisie. Jeśli zostaną przez Użytkownika umieszczone pewne słowa kluczowe, oprogramowanie automatycznie je zablokuje lub usunie. Istnieje możliwość odwołania się na zasadach określonych w Regulaminie.

Administratorem danych osobowych jest Michał Jeleń, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Moto Music Studio Michał Jeleń, z siedzibą ul. Ślęzan 42B, 41-608 Świętochłowice, Polska, numer NIP: 6271992198, dalej również jako Administrator

Numer telefonu do kontaktu z Administratorem: +48 793 202 183

Kontakt w sprawie danych osobowych pod adresem biuro@projektgwiazda.pl

Kontakt korespondencyjny z Administratorem jest możliwy pod adresem: ul. Ślęzan 42B, 41-608 Świętochłowice.

Polityka Prywatności - plik PDF

Projekt Gwiazda - Wszystkie prawa zastrzeżone 2023
TRWA PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ DO PROJEKTU GWIAZDA. KLIKNIJ I ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ TERAZ.